Producenci

Partnerzy
dla dzieci

Reklamacje

Sklep internetowy jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec klienta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym dział - Rękojmia za wady od Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego.

Sprzedawca odpowiada względem konsumenta w momencie gdy sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną,
1. W momencie stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu dwóch lat od wydania towaru, klient jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w jeden z następujących sposobów:
- poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego poniżej na stronie
- dostarczając osobiście lub wysyłając zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu przedsiębiorcy
- wysyłając zawiadomienie na adres e-mail
- ustnie do spisywanego protokołu w siedzibie lub lokalu przedsiębiorcy
2. Klient może złożyć inne zawiadomienie umieszczone na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną:
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
- określenie rodzaju reklamowanego towaru
- opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona,
- dowód zakupu reklamowanego towaru,
- datę wniesienia reklamacji,
- żądanie reklamującego,
- podpis zgłaszającego reklamację,
3..Przekazywany towar powinien być czysty .Po dokonaniu oględzin towaru lub zaopiniowaniu przez rzeczoznawcę sklep podejmuje decyzję co do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia.
4. Jeżeli zakupiony produkt jest niezgodny z umową, kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ten zapis nie ma zastosowania w przypadku gdy rzecz była już wymieniona na nową lub naprawiana przez sprzedawcę.
5. Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby od sprzedającego nadmiernych kosztów.
W przypadku gdy wada jest nieistotna kupujący nie może odstąpić od umowy.
6. W trakcie trwania reklamacji klient ma prawo do do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej którą każdy konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Rozpatrywanie reklamacji nie ogranicza także klientowi dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i możliwości zaskarżenia rozpatrywanej reklamacji.
W sytuacji gdy reklamacja zostanie odrzucona lub nieuznana a klient się nie zgadza z taką decyzją, może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej znajdują Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie których wykaz dostępny jest na stronie www.uokik.gov.pl

Reklamowane produkty prosimy wysłać na adres: Earlydays.pl Patrycja Kubiak Folwarczna 33a/2, 61-064 Poznań.

WZÓR DRUKU REKLAMACYJNEGO